Ďalšie nové publikácie

Nezaháľame v publikovaní. Prvý článok je prierezová štúdia o asociácií počtu leukocytov, erytrocytov a krvných doštičiek s metabolickým syndrómom a jeho zložkami u mladých jedincov bez zjavných príznakov zápalu. Ďalším odpublikovaným článkom je prehľadový článok o nepriaznivých účinkoch akútneho tubulárneho poškodenia na glomerulus a o prispievajúcich faktoroch a mechanizmoch. Posledným je článok, ktorý vzišiel zo spolupráce s Fyziologickým ústavom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a týka sa vyhodnotenia vybraných zložiek gabaergického systému v čuchových oblastiach mozgu a primárnych čuchových neurónoch izolovaných z myší s deficitom shank3, ktoré sú známe svojim fenotypom správania podobným autizmu.