Každý rok organizujeme kurzy pre doktorandov. Pridajte sa k nám!

Uplynulý rok sme prebrali:

 • Čítanie a písanie vedeckých článkov
 • Citačné softvéry
 • Graphpad, G power, effect size, multifaktoriálna analýza
 • Prezentácie
 • Plánovanie experimentov
 • Práca so zvieratami, odber krvi, anestéza, behaviorálne testy, metabolické klietky, odoberanie vzoriek
 • ELISA metóda
 • Meranie proteínov
 • Meranie kreatinínu, OGTT
 • Oxidačný stres
 • Výpočet koncentrácii, zarábanie roztokov
 • Práca s fotometrom (nastavenia)
 • Bacteriálne kultúry
 • PCR, RT-PCR