Obhajoby diplomových prác našich študentov na Prírodovedeckej fakulte

Minulý týždeň sa podarilo viacerým našim študentom z Prírodovedeckej fakulty úspešne obhájiť svoje diplomové práce.

Katedra biochémie:
Bc. Tomáš Strečanský pod vedením docentky Ľubomíry Tóthovej
(Využitie nanopórového sekvenovania pre diagnostiku patogénov spôsobujúcich sepsu)

Katedra molekulárnej biológie:
Bc. Dominika Zabáková pod vedením docentky Ľubomíry Tóthovej
(Úloha extracelulárnej DNA a neutrofilových extracelulárnych pascí pri infekciách močových ciest u myší)

Bc. Ema Cibulová pod vedením doktorky Barbory Konečnej
(Identifikácia fetálnej DNA v myšacom animálnom modeli v kombinácií so zobrazovacími metódami)

Bc. Letícia Hudecová pod vedením doktora Michala Pastoreka
(Antimikrobiálne komponenty neutrofilových extracelulárnych pascí v zdraví a chorobe)

Bc. Michaela Kardohelyová pod vedením doktora Michala Pastoreka
(Interakcie lymfocytov a neutrofilov: Implikácie pre tvorbu neutrofilových extracelulárnych pascí)

Katedra živočíšnej fyziológie a etológie:
Bc. Alžbeta Jančovičová pod vedením doktorky Veroniky Borbélyovej
(Úloha mikroflóry v patogenéze autizmu)

Bc. Lucia Mosná pod vedením doktorky Emese Renczés
(Neurozápal pri poruchách autistického spektra)

Srdečne gratulujeme!

V kategórii Veda