Ústav molekulárnej biomedicíny

IMBM je výskumným pracoviskom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Nachádza sa v Bratislave v Starom meste na Sasinkovej 4 a v budove Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej 9. Misia ústavu je jednoduchá: robiť (a užívať si) vedu. Medzi pracovníkmi ústavu môžete nájsť molekulárnych biológov, biofyzikov, biotechnológov, fyziológov, psychológov a lekárov. Veríme, že interdisciplinarita je pre vedu kľúčová. Spolupracujeme s klinikmi a komplementárnymi vedeckými pracoviskami po celom svete (Aachen, Goteborg, New York, Boston, Hradec Králové…). Naši PhD študenti sa u nás učia experimentálnu a laboratórnu medicínu. Pregraduálni študenti na IMBM pracujú na bakalárskych/diplomových/doktorských prácach. Učíme (sa) na Lekárskej fakulte, Fakulte matematiky, fyziky a informatiky i na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ak zdieľate naše nadšenie pre vedu, prihláste sa a pridajte sa k nám.

Aktuality

Naša kolegyňa Veronika Borbélyová získala grant VEGA!

Veronika Borbélyová získala VEGA grant na podporu jej výskumu zameraného na objasnenie úlohy neutrofilových extracelulárnych pascí v patogenéze metabolického syndrómu.

Gratulujeme a tešíme sa na všetky nové poznatky, ktoré vďaka nemu zistíme!

máj 31, 2023

Obhajoby diplomových prác našich študentov na Prírodovedeckej fakulte

Minulý týždeň sa podarilo viacerým našim študentom z Prírodovedeckej fakulty úspešne obhájiť svoje diplomové práce.

Katedra biochémie:
Bc. Tomáš Strečanský pod vedením docentky Ľubomíry Tóthovej
(Využitie nanopórového sekvenovania pre diagnostiku patogénov spôsobujúcich sepsu)

Katedra molekulárnej biológie:
Bc. Dominika Zabáková pod vedením docentky Ľubomíry Tóthovej
(Úloha extracelulárnej DNA a neutrofilových extracelulárnych pascí pri infekciách močových ciest u myší)

Bc. Ema Cibulová pod vedením doktorky Barbory Konečnej
(Identifikácia fetálnej DNA v myšacom animálnom modeli v kombinácií so zobrazovacími metódami)

Bc. Letícia Hudecová pod vedením doktora Michala Pastoreka
(Antimikrobiálne komponenty neutrofilových extracelulárnych pascí v zdraví a chorobe)

Bc. Michaela Kardohelyová pod vedením doktora Michala Pastoreka
(Interakcie lymfocytov a neutrofilov: Implikácie pre tvorbu neutrofilových extracelulárnych pascí)

Katedra živočíšnej fyziológie a etológie:
Bc. Alžbeta Jančovičová pod vedením doktorky Veroniky Borbélyovej
(Úloha mikroflóry v patogenéze autizmu)

Bc. Lucia Mosná pod vedením doktorky Emese Renczés
(Neurozápal pri poruchách autistického spektra)

Srdečne gratulujeme!

máj 29, 2023

Veda

Projekty

  • VEGA: VEGA 1/0341/23 Úloha neutrofilových extracelulárnych pascí v patogenéze metabolického syndrómu
  • APVV: APVV-21-0355 Obezita indukovaná kaviarňovou diétou u wild-type myší a myší s knockoutovaným receptorom pre koncové produkty pokročilej glykácie (RAGE-/-) a účinky periférne podávaného oxytocínu
  • APVV: APVV-21-0378 Úloha infekčných a sterilných induktorov tvorby neutrofilových extracelulárnych pascí pri sepse

Publikované práce

  • DANGER Signals Activate G-Protein Receptor Kinases Suppressing Neutrophil Function and Predisposing to Infection After Tissue Trauma
  • Can Neutrophils Prevent Nosocomial Pneumonia after Serious Injury?
  • Alterations in Oxidative Stress Markers and Na,K-ATPase Enzyme Properties in Kidney after Fructose Intake and Quercetin Intervention in Rats