Biomedicínska olympiáda testuje znalosti a záujem žiakov v tejto oblasti, konkrétne v molekulárnej a bunkovej biológii a fyziológii človeka, ako aj v ľudských chorobách. Cieľom olympiády je podnietiť túžbu dozvedieť sa viac o fungovaní bunky a ľudského tela u dnešných mladých ľudí, inšpirovať ich, aby sa viac starali o svoje zdravie a o zdravie iných prostredníctvom štúdia chorôb a povzbudiť mladých ľudí, aby sa venovali kariére v medicíne, zdravotníctve a biomedicínskom výskume.

Na Biomedicínsku olympiádu môžu žiaci prihlasovať svoj projekt vo forme štruktúrovaného abstraktu v prvom kole a vo forme posteru v druhom kole. Zámer abstraktu či posteru bude stanovenie a riešenie konkrétneho biomedicínskeho problému.

Mali by ste záujem o olympiádu? Ak áno, prosím vyplňte tento dotazník.

Prvé kolo:
Hodnotiť sa bude štruktúrovaný abstrakt bez výsledkovej časti. Prosíme všetkých účastníkov, aby abstrakt odoslali do 31.12.2022 na emailovú adresu imbm@imbm.sk. Následne budú abstrakty vyselektované a ich autori budú môcť projekty realizovať v spolupráci s prideleným dozorom.

Druhé kolo:
Hodnotiť sa bude poster, ktorý bude navrhnutý podľa vypracovaného abstraktu už s výsledkami.

Členenie abstraktu/posteru a obsah jednotlivých častí:

  • Úvod – teoretický základ, z ktorého vychádzajú stanovené ciele práce, prípadne hypotéza, ktorú chce autor projektu dokázať alebo poprieť. Stručné zdôvodnenie výberu témy práce.
  • Ciele práce – konkrétne ciele, ktoré si autor kladie na základe teoretických vedomostí.
  • Metódy – konkrétne postupy, pomocou ktorých chce autor dosiahnuť stanovené ciele práce.
  • Výsledky – súbor obrázkov, grafov, tabuliek, schém, textov alebo iných dokumentačných materiálov, ktoré dokazujú plnenie jednotlivých cieľov práce použitím stanovených postupov a metód.
  • Záver – zhrnutie a zhodnotenie výsledkov práce, v závere môže byť spomenutý význam práce v konkrétnej oblasti.
  • Za uvedenými časťami projektu je potrebné zaradiť zoznam najvýznamnejšej použitej literatúry a webových stránok.

Hodnotiť sa bude:

Originalita projektu: 0-5 body
Úroveň stanovenia cieľa a zodpovedajúce riešenie: 0-4 body
Aktuálnosť témy: 0-4 body
Odbornosť spracovania projektu: 0-4 body
Náročnosť témy: 0-4 body
Estetická úroveň posteru: 0-3 body