Bc. Martina Poláčková

Molekulárna biológia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava