Bc. Tetiana Pidlypska

Molekulárna biológia
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava