Nové získané granty na IMBM

V tomto roku boli naši kolegovia úspešní pri získavaní financovania grantov Vega. V rámci IMBM bolo financovaných 5 podaných žiadostí, ktorých zodpovednými riešiteľmi sú:

Peter Celec
Barbora Vlková
Roman Gardlík
Július Hodosy
Barbora Konečná

Granty 2021 pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK boli pridelené aj našim doktorandom. Zodpovednými riešiteľmi Grantov UK 2021 sú:

Barbora Gromová
Nadja Ivašková
Monika Janíková
Kristína Macáková
Martin Marônek
Miriam Pillerová
Alena Potočárová

Zodpovedným riešiteľom, ako aj ich spoluriešiteľom srdečne blahoželáme!