Analýza extracelulárnej DNA:

 1. RT-PCR, PCR
 2. Fluorometricky

Analýza aktivity DNázy:

 1. Radiálna difúzia enzýmu (SRED – Single radial enzyme diffusion)

Neutrofilové merania:

 1. Microbiologické techniky
 2. Antimikrobiálna technika (baktericídny test)

Prietokové cytometrické merania:

 1. Imunofenotypizácia bielych krviniek
 2. Neutrofilová produkcia extracelulárnych pascí, reaktívnych foriem kyslíka
 3. Intracelulárny tok vápnika
 4. Detekcia a charakterizácia mikročastíc a mitochondrií v telesných tekutinách
 5. Mitochondriálny membránový potenciál

Zobrazovanie živých buniek a testy fluorescenčnej mikroskopie:

 1. Vizualizácia neutrofilových extracelulárnych sietí v čase
 2. Detekcia zachytených baktérií v neutrofilových extracelulárnych sieťach
 3. Bunková chemotaxia

Behaviorálne testy na zhodnotenie:

 1. Motoriky, lokomotorickej aktivity a exploračného správania
  • Negatívna geotaxia
  • Test otvoreného poľa
  • Test vystavenia k novému objektu
  • Test sociálnej úzkosti
 2. Úzkostného správania
  • Vyvýšené bludisko v tvare O
  • Vyvýšené bludisko v tvare plus
  • Test preferencie svetla a tmy
 3. Depresívneho správania
  • Test núteného plávania
  • Test preferencie sacharózovej vody
  • Test samočistenia
 4. Kognitívnych schopností, učenie sa a pamäte
  • Test rozpoznávania nového objektu
  • Bludisko v tvare T
  • Morrisovo vodné bludisko
 5. Sociability
  • Trojkomorový sociálny test
  • Test sociálnej interakcie

Oxidačný stres – biochemické meranie:

 1. TBARS assay (substancie reagujúce s kyselinou tiobarbitúrovou) – meranie malóndialdehydu, produktu peroxidácie lipidov
 2. AOPP assay (produkty pokročilej oxidácie proteínov)
 3. AGEs assay (koncové produkty pokročilej glykácie) – meranie glykovaných proteínov a lipidov
 4. Fruktozamín assay – meranie fruktozamínu, produktu glykácie medzi cukrom a amínom
 5. GSH/GSSG assay (pomer redukovaného a oxidovaného glutatiónu)
 6. TAC assay (celková antioxidačná kapacita)
 7. FRAP assay (schopnosť redukovať železo)